※Check also
2016 most popular manga!
2016 most popular boys love manga!

2017 "Kono light novel ga sugoi!" magazine

Best light novel series published by bunko-size ranking!

 

Best light novel series published by common book-size ranking!


 

Best light novel illustrator ranking!

No.1 Haimura Kiyotaka
No.2 abec
No.3 Kantoku
No.4 Mishima Kurone
No.5 Warainaku
No.6 Ponkan
No.7 Misaki Kurehito
No.8 Shirabi
No.9 Otsuka Shinichiro
No.10 Ukai Saki