Musical "Yukoku no Moriarty" Op.2 - Daiei Tekoku no Shubun - starring Shogo Suzuki and Ryo Hirano. Comes with a bonus disc and a booklet.