[Front Cover & Top Feature] Hello!Pro (Haropuro) Sentai Momo Rangers (Sayumi Michige, Mizuki Fukumura, Momoko Tsugunaga, Airi Suzuki).