Included drama features Shinichiro Miki, Nobuhiko Okamoto, Yoshimasa Hosoya, and Takahiro Sakurai.