Drama CD release of boys' love series "Sojo no Koi wa 2 Do Haneru."