Original soundtrack to the film "Watashi wa Kai ni Naritai" composed by Jyo Hisaishi.