Intro and outro theme single to anime series "Naruto" featuring versions by Naruto, Kakashi, Sasuke, Shikamaru, and Sakura.