Features interview articles with Jun Matsumoto (Arashi) about the film "Narratage," Sho Sakurai about "Saki ni Umareta Dake no Boku," Masaki Aiba, Kazunari Ninomiya, and more.