Album release from Yoshiyuki Kawaguchi with Shibusashirazu Orchestra.