Original soundtrack release of super sentai film "Kaizoku Sentai Gokaiger VS Space Sheriff Gavan (Uchu Keiji Gavan): The Movie" produced by Kosuke Yamashita and Michiaki Watanabe.