Soudntrack album to the PlayStaion 2 game "Katamari Damacy." Featured artists include Yui Asaka, Saki Kabata, Masayuki Tanaka (ex-Crystal King), Charlie Kosei, Kenji Niinuma, Shigeru Matsuzaki, Nobue Matsubara, and Sakamoto-chan.